Vetenskap, SÖ4

Datum och kursort

22 november 2022 kl. 9-16 Göteborg

23 november 2022 kl. 9-16 Göteborg

24 november 2022 kl. 9-16 Göteborg

25 november 2022 kl. 9-16 Göteborg

samt examination

25 januari 2023 kl. 9-16 ZOOM

Lokal

GTS Konferens & festvåning
Erik Dahlbersgatan 9
Göteborg

Kursansvarig

Magnus Hakeberg, professor

Ulla Wide, professor

Kursmål

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva kunskaper om ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt utveckla förmågan att söka litteratur och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom olika ämnesområden. Specifikt diskuteras studiedesign, datainsamling, databearbetning, tolkning av resultat. Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik belyses, specifikt med exempel från odontologi. Presentation av olika typer av datamaterial samt vetenskaplig dokumentation ingår i kursen.

Kursinnehåll

– Forskningsprocessen, typ av studie

– Informations- och litteratursökning

– Kvantitativa studier

  • Datainsamling, mätmetoder
  • Deskriptiv statistik, statistisk ”power”, inferens och estimering
  • Parametriska och icke parametriska test, korrelation och regression
  • Effektmodifiering och confounding
  • Klinisk forskning
  • Epidemiologi

– Kvalitativa metoder

  • Datainsamling
  • Intervjuteknik
  • Analys och tolkning

– Att skriva en artikel, referee

– Forsknings- och patientetik

– Forskningsfinansiering

– Att skriva ansökan

Kursform

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemtentamen, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kursavgift

8 000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag 30 april 2022.

Notera att denna anmälan inte automatiskt ger en plats på kursen. Besked om antagning kommer efter strax efter att sista anmälningsdag passerat. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Kontaktperson

Har du frågor om kurser eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare Angelica nedan:

Angelica Furevi, utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93

Datum

nov 22 2022 - jan 25 2023
Ongoing...

Tid

09:00 - 16:00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Göteborg

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här