Psykiatri och bemötande inom tandvården/ Psychiatry and care in the dental clinic

Kursens syfte

Kursen avser att ge kunskaper och praktiska färdigheter gällande bemötande, samtalsmetodik samt psykiatrisk problematik inom tandvården.

Kursens innehåll

Kunskap samt praktiska färdigheter gällande bemötande och samtalsmetodik inom tandvården. Baskunskaper och färdigheter i MI (Motiverande samtal) inom tandvården. Kunskaper om hur man skapar motivation till beteendeförändringar. Färdighet i att skapa och följa upp hemuppgifter med patienter. Kunskap om inlärning av samt behandling av tandvårdsrädsla. Kunskap om utveckling av och orsak till psykiatrisk problematik. Kunskap om psykiatrisk diagnostik och hur denna påverkar tandvården med särskild inriktning på: Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism och IF), Ångestsyndrom, BDD gällande patienters förväntan på en behandling, Ätstörningar, samt Affektiva syndrom (Depression). Kunskap om hur psykiatrisk problematik kan skilja sig i olika populationer (exempelvis barn och ungdomar eller äldre patienter). Kunskap om barns normala utveckling i relation till motivation och kooperation för behandling. Suicidrisk och bedömning inom psykiatrin

Kursspråk

Kursen ges på engelska

Kursansvarig

Marie Pegelow, marie.pegelow@ki.se

Anmälan

Skickas till ulrica.fransson@ki.se

Datum

sep 28 - 29 2021

Tid

08:30 - 17:00

Kostnad

SEK3,000.00

Platser

Stockholm