Centrala Studierektorsgruppen (CSRG)

OM CSRG

Centrala studierektorsgruppen (CSRG) är ett nätverk av studierektorer, bestående av representanter från samtliga regionala områdena under den Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring (NSATS); södra, västra, östra, norra och mellersta.  Gruppens storlek är beslutad av NSATS-gruppen. CSRG samarbetar i sin tur med övriga studierektorer som finns runt om i landet, för att tillsammans sörja för att kraven enligt HSLF-FS 2017:77 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring) uppfylls.

Centrala studierektorsgruppen hade sitt första möte november 2013. Detta var ett direkt resultat av den ST-konferens som hölls i Linköping i april samma år. ST-konferensen var en uppföljning på den enkät som hade skickats ut till alla ST-tandläkare och ST-handledare under 2012. Utifrån resultatet av enkätundersökningen såg man ett värde av att starta en grupp med syfte att arbeta specifikt med frågor rörande ST-utbildning för tandläkare såväl på nationell som på regional basis. I den tidigare föreskriften som reglerade tandläkarnas specialiseringstjänstgöring fanns inte studierektors-funktionen omnämnd; dock hade den börjat dyka upp vid de olika utbildningsplatserna runt om i landet. I och med den nya föreskriften, HSLF-FS 2017:77 har studierektorsfunktionen lyfts fram och finns i dag beskriven i 4 kap, 1 § under ”Allmänna råd”.

Studierektorerna för tandläkarnas specialistutbildning har följande övergripande arbetsuppgifter: (i) att samordna utbildningsaktiviteter, (ii) utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-tandläkare och (iii) utgöra stödfunktion till vårdgivaren som har ansvar för att specialistutbildningen regelbundet granskas och utvärderas, i syfte att säkerställa specialiseringstjänstgöringens kvalitet. Föreskriften (HSLF-FS 2017:77) säger också att studierektorn ska vara specialistkompetent och ha handledarutbildning.

Henrik Berlin
Studierektor södra
Catharina Göthberg
Studierektor mellersta (Jönköping)
Håkan Nilsson
Studierektor mellersta (Örebro)
Susanna Marklund
Studierektor norra
Georgios Tsilingaridis
Studierektor östra
Behnosh Öhrnell Malekzdeh
Studierektor västra