Specialistutbildning för tandläkare HSLF-FS 2017:77

Under år 2021 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner om Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring. Det reviderade systemet trädde i kraft den 1 januari 2023. Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess finansiering.

NSATS sammansättning är:

 • Två representanter från vardera ST region (Norra, Mellansverige, Stockholm/Gotland, Sydöstra, Västra, Södra)
 • En representant för universiteten
 • En representant från SKR
 • En representant från Socialstyrelsen
 • En representant för studierektorerna

Läs mer om övergångsreglerna här

 • RSATS ska bestå av två företrädare från de ingående regionerna. Även en företrädare för privattandvården och en företrädare för de odontologiska fakulteterna (i de ST-regioner där sådan finns) bör beredas möjlighet att ingå.
 • RSATS samordnar ST-platserna inom respektive ST-region. Inriktningen redovisas regelbundet till NSATS av CSRG. Hänsyn förväntas således tas till det nationella övergripande behovet av specialisttandläkare.
 • Arbetsrutiner inom respektive RSATS avgörs av RSATS själv.
 • Annonsering av NSATS-platser ska ske nationellt och under gemensam logotype som fastställs av NSATS. Antagningen till intervju ska ske enligt ”Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster” som fastställs av NSATS. (länk)
 • Varje region inrättar NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna RSATS-regionen.

Läs mer om regelverket här

 • 6 kunskapsnoderna har en viktig funktion att säkerställa att det går att genomföra specialiseringstjänstgöring inom samtliga nio ämnesområden såväl nationellt som regionalt.
 • En definition på kunskapsnod är att kunskapsnoden ska kunna utbilda inom samtliga nio specialiteter. Noden ska ha handledarkompetens såväl kliniskt som teoretiskt samt ha ett patientunderlag som svarar mot specialitetens målbeskrivningar.
 • Det förutsätts att den region som är i behov av teoretisk och/eller klinisk utbildning samarbetar med kunskapsnoden inom sitt eget RSATS-område (i första hand), om utbildningen finns där.
 • Umeå
  – Specialisttandvården Folktandvården Västerbotten
  – Umeå universitet, Odontologiska Institutionen
 • Stockholm
  – Specialisttandvården Folktandvården Eastmaninstitutet
  – Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi
  – Karolinska sjukhuset
 • Örebro/Uppsala
  – Specialisttandvården Folktandvården Örebro
  – Universitetssjukhuset Örebro
  – Specialisttandvården Folktandvården Uppsala
  – Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Jönköping/Linköping
  – Specialisttandvården Folktandvården Jönköping,Odontologiska Institutionen Specialisttandvården Östergötland
  – Universitetssjukhuset Linköping
 • Göteborg
  – Specialisttandvården Folktandvården Västra Götaland
 • Lund/Malmö
  – Specialisttandvården Folktandvården Skåne
  – Malmö universitet, Odontologiska fakulteten
  – Skånes universitetssjukhus

Läs mer om kunskapsnoder här

 • Den externa examinatorn ska vara disputerad, specialist i ämnesområdet och vara kopplad till/arbeta med ST utbildning.
 • Extern examinator ska utses 12-18 månader innan examination av ST-tandläkare.

Läs mer om examinatorer här

 • 20 halvdagsseminarier per år. Definition av innehåll: ”En halvdags lokal utbildningsaktivitet om ett specialistspecifikt mål eller delmål som förbereds, leds och utvärderas av en handledare eller en av handledaren utsedd person.”
 • Referenspris seminariepaket 200 000 kronor/år*.
 • Referenspris studierektorsfunktion 25 000 kronor/år*.

  *Årlig uppräkning enligt SKR index

Läs mer om prislistan här

 • Finansieringen av NSATS-platserna sker från och med 2024-01-01 enligt den nya indelningen och grundar sig på regionernas befolkningsstorlek.
 • Respektive ST-region ansvarar för fördelningen av NSATS-platserna och det ekonomiska upplägget inom respektive ST-region.
 • SKR svarar för årlig justering av ersättningsbeloppet per NSATS-plats och beräknar hur kostnaderna för fakultetsplatserna ska fördelas.
 • Fakultetsplatserna finansieras gemensamt av samtliga regionerna.
Här är samtliga ST-regioner i Sverige