2025 VT Särskilda behov, barn och geriatrik, SÖ 7,8,9

Datum

6 maj: Särskilda behov (SÖ7)
7 maj: Barn (SÖ8)
8 maj: Geriatrik (SÖ9)

Plats

Digitalt via ZOOM

Kursansvarig

Kursansvarig för Särskilda behov SÖ 7 och Barn SÖ 8 är Helena Anjou, övertandläkare i pedodonti, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd/avd. Odontologiska Institutionen i Jönköping. SÖ7 planeras och genomförs i samarbete med Mun-H-Center.
Kursansvarig för Geriatrik SÖ 9 är Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård (SÖ9), Göteborg.

Omfattning

Kursen är uppdelad i tre delkurser; särskilda behov, barn och geriatrik. Respektive delkurs omfattar åtta föreläsningstimmar, litteraturstudier och efterföljande tid för skriftlig redovisning av examinationsuppgift. Deltagarna ges möjlighet att genomgå samtliga eller enbart utvalda delkurser.

Kursinnehåll

Delkurs 1: Särskilda behov
 • Funktionsnedsättning, definitioner, förekomst
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Alternativ kommunikation, lågaffektivt bemötande och andra hjälpmedel
 • Orofacial funktion
 • Downs syndrom som exempel på större diagnosgrupper
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Sedering vid funktionsnedsättning
 • Sällsynta hälsotillstånd
 • Ekonomiskt tandvårdsstöd
Delkurs 2: Barn
 • Barns typiska fysiska utveckling
 • Organisation av svensk förebyggande barnhälsovård
 • Barns psykologiska, sociala och emotionella utveckling.
 • Anknytningsteori och kommunikation
 • Förhållanden under vilka barn kan fara illa och tecken på att barn far illa
 • Risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa
 • Samhällets insatser för barn som far illa, inklusive tandvårdens roll och samarbete mellan tandvård och socialtjänst
Delkurs 3: Geriatrik
 • Det friska åldrandet
 • Den geriatriska patienten
 • Skörhet – vad är det?
 • Den sköra personens övergång från oberoende till ett succesivt ökat beroende
 • Äldres munhälsa – förhållningssätt till den sköra personen
 • Interaktion mellan geriatriska sjukdomar eller tillstånd och orala sjukdomar eller tillstånd
 • Den tilltagande ohälsan relaterat till den seniora personen
 • Odontologiskt omhändertagande av patienter med aspekter på tandvårdssituationen
 • Tandvården för den seniora patienten

Kursmål

 • Delkurs 1: Särskilda behov SÖ 7
  Kursen syftar till att ge deltagarna insikt, kunskap och helhetssyn på personer med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna beskriva hur de i sin profession ska identifiera, bemöta och erbjuda tandvård för patienter med olika typer av funktionsnedsättning i ett livstidsperspektiv samt kunna samarbeta interdisciplinärt i olika nätverk.
 • Delkurs 2: Barn SÖ 8
  Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om barnets typiska utveckling och om  barns utsatthet och risk för att fara illa. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna beskriva hur de i sin profession bäst kan skapa förutsättningar för ett gott bemötande av barn i tandvården samt hur de tidigt kan fånga upp tecken på barn som far illa och agera därefter.
 • Delkurs 3: Geriatrik SÖ 9
  Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om den seniora personens friska och sjuka åldrande med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas för den åldrande befolkningen genom styrning och organisering av tandvården samt ge exempel på hur interventioner utformas och utvärderas för att skapa god och jämlik hälsa på befolknings- och gruppnivå.

Kursavgift

1 dag 3000 kr
2 dagar 4500 kr
3 dagar 6000 kr
Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Sista anmälningsdag är 7 oktober. Du kommer till anmälan genom att klicka på knappen ”anmälan” till höger.
Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.
Har du frågor om kursen eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:
Fanny Assarsson
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

maj 06 - 08 2025

Tid

08:30 - 16:30

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Digitalt

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här