Vetenskap, SÖ4

Datum och kursort

4 mars 2024 kl. 9-16 Malmö
5 mars 2024 kl. 9-16 Malmö
6 mars 2024 kl. 9-16 Malmö
7 mars 2024 kl. 9-16 Malmö
samt examination
10 april kl. 9-16 ZOOM
Obligatorisk närvaro vid samtliga kursdagar.

Lokal

Sankt Gertrud Konferens
Östergatan 7 B
211 25 Malmö

Kursansvarig

Magnus Hakeberg, professor
Ulla Wide, professor

Kursmål

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva kunskaper om ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt utveckla förmågan att söka litteratur och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom olika ämnesområden. Specifikt diskuteras studiedesign, datainsamling, databearbetning, tolkning av resultat. Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik belyses, specifikt med exempel från odontologi. Presentation av olika typer av datamaterial samt vetenskaplig dokumentation ingår i kursen.

Kursinnehåll

– Forskningsprocessen, typ av studie
– Informations- och litteratursökning
– Kvantitativa studier
  • Datainsamling, mätmetoder
  • Deskriptiv statistik, statistisk ”power”, inferens och estimering
  • Parametriska och icke parametriska test, korrelation och regression
  • Effektmodifiering och confounding
  • Klinisk forskning
  • Epidemiologi
– Kvalitativa metoder
  • Datainsamling
  • Intervjuteknik
  • Analys och tolkning
– Att skriva en artikel, referee
– Forsknings- och patientetik
– Forskningsfinansiering
– Att skriva ansökan

Kursform

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemtentamen, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kursavgift

8 000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Kursen är pågående och ingen anmälan kan göras.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.
Har du frågor om kursen eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

mar 04 2024 - apr 10 2024
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Platser

Malmö

Arrangör

CSRG