Om Centrala Studierektorsgruppen (CSRG)

Centrala studierektorsgruppen (CSRG) är ett nätverk av studierektorer, bestående av representanter från samtliga regionala områdena under den Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring (NSATS); Norra, Mellansverige, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Västra och Södra.  Gruppens storlek är beslutad av NSATS-gruppen. CSRG samarbetar i sin tur med övriga studierektorer som finns runt om i landet, för att tillsammans sörja för att kraven enligt HSLF-FS 2017:77 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring) uppfylls. 

Centrala studierektorsgruppen hade sitt första möte november 2013. Detta var ett direkt resultat av den ST-konferens som hölls i Linköping i april samma år. ST-konferensen var en uppföljning på den enkät som hade skickats ut till alla ST-tandläkare och ST-handledare under 2012. Utifrån resultatet av enkätundersökningen såg man ett värde av att starta en grupp med syfte att arbeta specifikt med frågor rörande ST-utbildning för tandläkare såväl på nationell som på regional basis. I den tidigare föreskriften som reglerade tandläkarnas specialiseringstjänstgöring fanns inte studierektors-funktionen omnämnd; dock hade den börjat dyka upp vid de olika utbildningsplatserna runt om i landet. I och med den nya föreskriften, HSLF-FS 2017:77 har studierektorsfunktionen lyfts fram och finns i dag beskriven i 4 kap, 1 § under ”Allmänna råd”.

Studierektorerna för tandläkarnas specialistutbildning har följande övergripande arbetsuppgifter: (i) att samordna utbildningsaktiviteter, (ii) utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-tandläkare och (iii) utgöra stödfunktion till vårdgivaren som har ansvar för att specialistutbildningen regelbundet granskas och utvärderas, i syfte att säkerställa specialiseringstjänstgöringens kvalitet. Föreskriften (HSLF-FS 2017:77) säger också att studierektorn ska vara specialistkompetent och ha handledarutbildning.

Utbildningssamordnare
Utbildningssamordnare
Björn Gjelvold
Studierektor Södra
Catharina Göthberg
Studierektor Sydöstra
Malin Olsson Malm
Studierektor Mellansverige
Georgios Tsilingaridis
Studierektor Stockholm/Gotland
Peder Wilhelmsson
Studierektor Norra
Behnosh Öhrnell Malekzadeh
Studierektor Västra