Specialitetsövergripande kurser

Om SÖ-kurserna

1 juni 2018 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77) i kraft. De nya föreskrifterna är uppdelade i specialitetsövergripande (SÖ) och specialitetsspecifika delmål. Samtliga ST-tandläkare ska under sin utbildningstid ha inhämtat kunskap som täcker samtliga delmål. Centrala Studierektorsgruppen (CSRG), som arbetar på uppdrag av Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring (NSATS), har bland annat ansvar för planering av nationella kurser som avser utgöra en del av måluppfyllelsen för respektive SÖ-delmål. Syftet med denna kursverksamhet är att möjliggöra kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet.

Preliminär tidsplan

SÖ-kurserna planeras efter efterfrågan och tidsplanen kan därav komma att ändras. Målet är att samtliga ST-tandläkare ska få möjlighet att gå samtliga SÖ-kurser under sin ST-utbildning. Vid antagning prioriteras de med kortast tid till planerad examen.

Flödesschema uppdaterat 2021-05-28Aktuella SÖ-kurser

Inget evenemang hittades!